Điều khoản sử dụng

Quyền và trách nhiệm của lauraleecarter.com:


– lauraleecarter.com có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.


– lauraleecarter.com có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.


– lauraleecarter.com không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ NGƯỜI SỬ DỤNG nào tại Website này.


– Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát lauraleecarter.com. Theo đó, lauraleecarter.com không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang web.


– Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và cookie của NGƯỜI SỬ DỤNG có thể được sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và cảnh báo các khách hàng/thành viên các dịch vụ bổ sung. Số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi lauraleecarter.com khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. lauraleecarter.com không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ.


– Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được NGƯỜI SỬ DỤNG đưa lên trang trang web đều không được xem là thông tin mật, và lauraleecarter.com được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Đặc biệt, lauraleecarter.com được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm. lauraleecarter.com không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.


– NGƯỜI SỬ DỤNG phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà NGƯỜI SỬ DỤNG gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG ; điều đó có nghĩa lauraleecarter.com sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.


– lauraleecarter.com không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu NGƯỜI SỬ DỤNG gửi.